ชื่อ - นามสกุล :นางณัฐณิชา วัฒนศิริ
ตำแหน่ง :ครู กศน.ตำบลแม่ใจ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :243 หมู่ 1 ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จัวหวัดพะเยา 56130
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานการศึกษานอกระบบฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานอัธยาศัย
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานภาคีเครือข่ายฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : บุคลากร กศน.อำเภอแม่ใจ
หน้าที่ในกลุ่ม : รับผิดชอบพื้นที่ตำบลแม่ใจ