ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสายฝน ศิริตัน
ตำแหน่ง :ครู คศ.1
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ/งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานแผนงานและโครงการ/งานการเงินงบประมาณ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานแผนงานและโครงการ/การเงินและงบประมาณ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานการศึกษานอกระบบฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ/งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุ่ม / แผนก : บุคลากร กศน.อำเภอแม่ใจ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ