ชื่อ - นามสกุล :นางสาวนวพร บุญญประภา
ตำแหน่ง :ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน
หน้าที่หลัก :งานพัสดุ/งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ที่อยู่ :28 หมู่ 9 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 56130
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานพัสดุ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานการศึกษานอกระบบฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่ม / แผนก : บุคลากร กศน.อำเภอแม่ใจ
หน้าที่ในกลุ่ม :