ชื่อ - นามสกุล :นางสายพันธ์ เรืองคำวัฒนา
ตำแหน่ง :ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน
หน้าที่หลัก :งานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
ที่อยู่ :48 หมู่ 6 ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 56130
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานการศึกษานอกระบบฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานภาคีเครือข่ายฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : รับผิดชอบงานเครือข่ายและกิจกรรมพิเศษ
กลุ่ม / แผนก : บุคลากร กศน.อำเภอแม่ใจ
หน้าที่ในกลุ่ม :