ชื่อ - นามสกุล :นางสายพิณ จะมัง
ตำแหน่ง :ครู กศน.ตำบลแม่สุก
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :117 หมู่ 6 ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 56130
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานการศึกษานอกระบบฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานอัธยาศัย
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานภาคีเครือข่ายฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : บุคลากร กศน.อำเภอแม่ใจ
หน้าที่ในกลุ่ม : รับผิดชอบพื้นที่ตำบลแม่สุก